Pending revision decision from ACM CHI 2024

Lan Wei, Chenyue Dai, Xuening Peng, Xin Tong, Can Liu