Group project (Members: Ya WEN, Yuru XIE, Li FENG, Chenyue DAI, Ngakin WONG)

An upgraded design of the Prosperous Garden Public Space.